Opracowywanie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej

Wprowadzenie normatywów kancelaryjno-archiwalnych ułatwia zarządzanie dokumentacją zarówno na etapie jej wytwarzania jak i przechowywania.

Od sprawnego obiegu dokumentacji w każdej organizacji jest uzależnione jej dobre funkcjonowanie. O tym, żeby dokumenty przede wszystkim trafiały do odpowiednich komórek organizacyjnych, żeby były udzielane terminowo odpowiedzi, żeby zostały przyporządkowane do odpowiedniej kategorii pod względem jego ważności i wartości archiwalnej decydujecie Państwo tworząc odpowiednie instrukcje kancelaryjne, rzeczowy wykaz akt i określając odpowiednie kategorie archiwalne.

Do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania całego systemu obiegu dokumentacji w podmiocie niezbędne są trzy podstawowe normatywy:

– Instrukcja kancelaryjna,

– Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA),

– Instrukcja w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego/Składnicy Akt.

Nasza pomoc obejmuje:

– identyfikację systemu kancelaryjnego prowadzonego przez podmiot leczniczy

– projekt zarządzenia wprowadzającego instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt

– opracowanie projektu instrukcji kancelaryjnej

– opracowanie projektu jednolitego rzeczowego wykazu akt właściwego dla podmiotu leczniczego

– opracowanie projektu instrukcji archiwalnej

– pilotowanie procesu opiniowania/zatwierdzania normatywów kancelaryjno-archiwalnych przez właściwe miejscowo archiwum państwowe

Obowiązek sporządzania normatywów kancelaryjno-archiwalnych wynika z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania i stosowania zatwierdzania normatywów kancelaryjno-archiwalnych po ich zatwierdzeniu. Podmioty prywatne mogą wystąpić do archiwów państwowych o zaopiniowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Nasza Firma oferuje Państwu usługi z zakresu doradztwa, przeglądu, dostosowania istniejących normatywów do aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem specyfiki jednostki oraz tworzenie całkiem nowych dokumentów.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  KONTAKT
  tel. (+48 22) 290 38 83
  fax. (+ 48 22) 290 38 83
  e-mail: biuro@dgc.pl

  ADRES
  D&G Consulting Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266179 ("Administrator") w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera.

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.