Zwiększenie finansowania świadczeń w POZ za posiadanie akredytacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej NFZ przewiduje wzrost stawki kapitacyjnej dla podmiotów POZ posiadających certyfikat akredytacyjny (wzrost stawki kapitacyjnej w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego: świadczenia lekarza POZ wzrost o 1,56 zł, świadczenia pielęgniarki POZ wzrost o 0,36 zł, świadczenia położnej POZ wzrost o 0,24 zł, świadczenia pielęgniarki szkolnej wzrost o 0,96 zł). Wzrost stawki kawitacyjnej dotyczy okresu przyznania certyfikatu, czyli 3 lat.

Zarządzenie ma na celu wprowadzenie do realizacji i finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązań związanych z promowaniem jakości, zwiększeniem dostępności oraz usuwaniem zbędnych obciążeń biurokratycznych. Zarządzenie uwzględnia zwiększenie poziomu finansowania świadczeń, realizowanych przez podmioty POZ, które po procesie akredytacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia uzyskały od Ministra Zdrowia stosowny certyfikat. Zwiększone finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.

NFZ opublikował zarządzenie prezesa NFZ z 30 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie ma na celu wprowadzenie do realizacji i finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązań związanych z promowaniem jakości, zwiększeniem dostępności oraz usuwaniem zbędnych obciążeń biurokratycznych. Zarządzenie uwzględnia zwiększenie poziomu finansowania świadczeń, realizowanych przez podmioty POZ, które po procesie akredytacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia uzyskały od Ministra Zdrowia stosowny certyfikat. Zwiększone finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.