NFZ opublikował zarządzenie prezesa NFZ z 30 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie ma na celu wprowadzenie do realizacji i finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązań związanych z promowaniem jakości, zwiększeniem dostępności oraz usuwaniem zbędnych obciążeń biurokratycznych. Zarządzenie uwzględnia zwiększenie poziomu finansowania świadczeń, realizowanych przez podmioty POZ, które po procesie akredytacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia uzyskały od Ministra Zdrowia stosowny certyfikat. Zwiększone finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.