Akredytacja podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Oferta skierowana jest do podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne: w trybie hospitalizacji jednego dnia lub, w trybie hospitalizacji w podmiotach do 50 łóżek, lub, w podmiotach wąskoprofilowych (podmioty specjalizujące się w wykonywaniu wybranych inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych z danej dziedziny medycyny).

akredytacja szpitala

Akredytacja podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę produktów związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu placówki akredytowanej.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Na ofertę składają się trzy niezależne produkty:

Przegląd akredytacja akredytacja podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Celem przeglądu jest ocena stopnia wdrożenia przez podmiot leczniczy standardów akredytacyjnych szkolenie z interpretacji wymagań standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.Wyniki oceny pokażą, czy i w jakim stopniu podmiot leczniczy spełnia wymagania standardów akredytacyjnych i gotowy jest do przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego przeglądu przedakredytacyjnego sporządzany jest szczegółowy raport zawierający porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu szpitala z wymaganiami standardów akredytacyjnych.

Raport pomoże zidentyfikować braki w przygotowaniu podmiotu leczniczego do akredytacji oraz odpowie na pytanie, które standardy nie są w pełni spełnione, a tym samym nakieruje prace przygotowawcze na ich usunięcie, aby skutecznie przygotować podmiot leczniczy do przeglądu wizytatorów CMJ.

Przegląd przedakredytacyjny przeprowadzany jest przez konsultantów/wizytatorów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych do procesu akredytacji. Bezstronność zewnętrznej oceny przygotowania podmiotu leczniczego do akredytacji pozwala na uzyskanie obiektywnej odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty stopień przegotowania placówki do procesu akredytacji.

Doradztwo

Najważniejszym etapem dla podmiotu leczniczego ubiegającego się o akredytację jest wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

Wymagania standardów akredytacyjnych obejmują funkcjonowanie podmiotu leczniczego jako całości w tym część medyczną, administracyjną i techniczną, co przysparza wielu trudności w ich interpretacji.

Proponujemy pomoc w przygotowaniu podmiotu leczniczego do procesu akredytacji oferując praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

W zależności od specyfiki podmiotu leczniczego przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego trwa 8 – 12 miesięcy.

Na produkt ten składają się cztery etapy pozwalające na skuteczne przygotowanie do akredytacji:

1. Analiza wstępna funkcjonowania podmiotu leczniczego połączona z wstępną oceną spełnienia standardów akredytacyjnych.

Celem analizy wstępnej jest zbadanie stopnia formalizacji podmiotu leczniczego oraz pierwsza ocena funkcjonującego w podmiocie systemu jakości w stosunku do wymagań standardów akredytacyjnych.

2. Cykl szkoleń dla kadry zarządzającej oraz personelu biorącego udział w przygotowaniu do akredytacji

Wspólny wysiłek i zaangażowanie zarządu i pracowników podmiotu leczniczego decyduje o sukcesie akredytacji. Proponujemy szkolenia dla kadry kierowniczej oraz zespołów i grup zadaniowych powołanych w procesie przygotowań do akredytacji z wymagań standardów akredytacyjnych.

3. Konsultacji w zakresie wdrożenia wymagań standardów akredytacyjnych

  Konsultacje mają na celu interpretację standardów akredytacyjnych oraz dostosowanie podmiotu leczniczego do wymagań programu akredytacji i obejmuję pomoc w:
 • – opracowywaniu dokumentacji wynikającej z wymagań standardów akredytacyjnych;
 • – dostosowaniu dokumentacji medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej) do wymogów obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów akredytacyjnych;
 • – opracowaniu systemu wskaźników jakości oraz w powołaniu komitetów i zespołów wymaganych przez standardy akredytacyjne;
 • – opracowaniu procedur, standardów i algorytmów postępowania medycznego w celu ujednolicenia zasad sprawowania opieki nad pacjentem;
 • – uporządkowaniu dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego (m.in. regulaminy, zasady obiegu i ochrony dokumentacji, procedury, instrukcje, standardy, wytyczne);
 • – uporządkowaniu procesu zarządzania podmiotem, kontroli zakażeń, farmakoterapii, przyjęcia i ciągłości opieki nad pacjentem i innych procesów pomocniczych funkcjonujących w podmiocie leczniczym;
 • – budowie systemu raportowania zdarzeń niepożądanych;
 • – implementacji opracowanej dokumentacji, przyjętych procedur i standardów.

4. Przegląd sprawdzający gotowość podmiotu leczniczego do wizyty akredytacyjnej

Przegląd ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wdrożonych standardów akredytacyjnych oraz gotowości podmiotu leczniczego poddania się ocenie wizytatorów CMJ.

Szkolenie

Wymagania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne obejmują funkcjonowanie podmiotu leczniczego jako całości w tym część medyczną, administracyjną i techniczną, co wymaga dużego zaangażowania wszystkich pracowników w prace związane z przygotowaniem do procesu akredytacji. Szkolenie pomaga zapoznać zarząd i pracowników podmiotu leczniczego z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych. Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk na praktyczny aspekt poruszanych zagadnień.

Celem szkolenia jest interpretacja i omówienie wymagań standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne oraz podstawowych zagadnień związanych z przygotowaniem do procesu akredytacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 • – Założenia systemu akredytacjiKorzyści wynikające z akredytacji;
 • – Omówienie i interpretacja wymagań standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, praktyczne rozwiązania;
 • – Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z przygotowaniem do akredytacji;
 • – Przebieg przeglądu akredytacyjnego;
 • – Panel dyskusyjny;

Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy podmiotu leczniczego zaangażowani w przygotowanie do akredytacji.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.