Akredytacja POZ

Przedstawiamy kompleksową ofertę produktów związanych z przygotowaniem jednostki podstawowej opieki zdrowotnej do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytacyjnej.

akredytacja szpitala

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę produktów związanych z przygotowaniem jednostki podstawowej opieki zdrowotnej do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu jednostki akredytacyjnej.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż placówka cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Na ofertę składają się trzy niezależne produkty:

Przegląd akredytacja POZ

Celem przeglądu jest ocena stopnia wdrożenia przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyniki oceny pokażą, czy i w jakim stopniu placówka spełnia wymagania standardów akredytacyjnych i gotowy jest do przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego przeglądu przedakredytacyjnego sporządzany jest szczegółowy raport. Dokument zawiera porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu szpitala z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali.

Raport pomoże zidentyfikować braki w przygotowaniu placówki do akredytacji oraz odpowie na pytanie, które standardy nie są w pełni spełnione, a tym samym nakieruje prace przygotowawcze na ich usunięcie, aby skutecznie przygotować placówkę do przeglądu wizytatorów CMJ.

Akredytacja POZ – doradztwo

Najważniejszym etapem dla placówki podstawowej opieki zdrowotnej ubiegającej się o akredytację jest wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wymagania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują kluczowe obszary udzielania świadczeń medycyny rodzinnej na poziomie jednostki: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń, promocji i edukacji zdrowotnej oraz dokumentacji medycznej, co przysparza wielu trudności w ich interpretacji.

Proponujemy pomoc w przygotowaniu placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do procesu akredytacji oferując praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

W zależności od wielkości i specyfiki placówki przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego trwa 4 – 8 miesięcy.

ETAPY WDROŻENIA AKREDYTACJI POZ

Na produkt ten składają się cztery etapy pozwalające na skuteczne przygotowanie placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do akredytacji:

1. Analiza wstępna funkcjonowania placówki połączona z wstępną oceną spełnienia standardów akredytacyjnych.

Celem analizy wstępnej jest zbadanie stopnia formalizacji placówki oraz pierwsza ocena funkcjonującego w placówce systemu jakości w stosunku do wymagań standardów akredytacyjnych.

2. Cykl szkoleń dla kadry zarządzającej oraz personelu placówki

Wspólny wysiłek i zaangażowanie zarządu i pracowników szpitala decyduje o sukcesie akredytacji CMJ. Proponujemy szkolenia dla kadry kierowniczej szpitala oraz zespołów i grup zadaniowych. Grup powołanych w procesie przygotowań do akredytacji szpitala z wymagań standardów akredytacyjnych oraz szkolenie z zakresu systemu raportowania zdarzeń niepożądanych w szpitalu.

3. Konsultacji w zakresie wdrożenia wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Konsultacje mają na celu interpretację standardów akredytacyjnych oraz dostosowanie placówki do wymagań Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i obejmują pomoc w:
 • – opracowywaniu dokumentacji wynikającej z wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
 • – dostosowaniu dokumentacji medycznej do wymogów obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów akredytacyjnych;
 • – opracowaniu procedur, standardów i algorytmów postępowania medycznego w celu ujednolicenia zasad sprawowania opieki nad pacjentem;
 • – uporządkowaniu dokumentacji organizacyjnej placówki (m.in. regulaminy, zasady obiegu i ochrony dokumentacji, procedury, instrukcje, standardy, wytyczne);
 • – implementacji opracowanej dokumentacji, przyjętych procedur i standardów;

4. Przegląd sprawdzający gotowość placówki do wizytacji akredytacyjnej

Przegląd ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wdrożonych standardów akredytacyjnych oraz gotowości placówki poddania się ocenie wizytatorów CMJ.szkolenie z interpretacji wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ.

Akredytacja POZ – szkolenie

Wymagania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują kluczowe obszary udzielania świadczeń medycyny rodzinnej na poziomie jednostki: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń, promocji i edukacji zdrowotnej oraz dokumentacji medycznej, co wymaga dużego zaangażowania wszystkich pracowników placówki w prace związane z przygotowaniem do procesu akredytacji. Szkolenie pomaga zapoznać zarząd i pracowników placówki z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych. Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk na praktyczny aspekt poruszanych zagadnień.

Celem szkolenia jest interpretacja i omówienie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz podstawowych zagadnień związanych z przygotowaniem do procesu akredytacji POZ.

PROGRAM SZKOLENIA AKREDYTACJI POZ

 • – Założenia systemu akredytacji;
 • – Korzyści wynikające z akredytacji CMJ;
 • – Omówienie i interpretacja wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, praktyczne rozwiązania;
 • – Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z przygotowaniem do akredytacji;
 • – Przebieg przeglądu akredytacyjnego;
 • – Panel dyskusyjny;

Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy placówki medycyny rodzinnej zaangażowani w przygotowanie do akredytacji.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.