Akredytacja szpitali

Przedstawiamy nasze produkty dotyczące przygotowania podmiotów leczniczych do akredytacji przyznawanej przez Ministra Zdrowia.

akredytacja szpitala

Akredytacja szpitala

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji szpitala.

Akredytacji szpitala udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę produktów. Usługi związane z przygotowaniem szpitala do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Ma on na celu przyznanie statusu szpitala akredytacyjnego.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat. Stanowi dowód, iż szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Na ofertę składają się trzy niezależne produkty:

Akredytacja szpitala – przegląd

Celem przeglądu jest ocena stopnia wdrożenia przez szpital standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali. Wyniki oceny pokażą, czy i w jakim stopniu szpital spełnia wymagania standardów akredytacyjnych. Rezultat przeglądu pokaże czy szpital jest gotowy do przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego przeglądu przedakredytacyjnego sporządzany jest szczegółowy raport. Dokument zawiera porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu szpitala z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali.

Raport pomoże zidentyfikować braki w przygotowaniu szpitala do akredytacji oraz odpowie na pytanie, które standardy nie są w pełni spełnione. Tym samym nakieruje prace przygotowawcze na ich usunięcie, aby skutecznie przygotować szpital do przeglądu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości.

Przegląd przedakredytacyjny przeprowadzany jest przez konsultantów/wizytatorów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie przygotowania szpitali do procesu akredytacji. Bezstronność zewnętrznej oceny przygotowania szpitala do akredytacji pozwala na uzyskanie obiektywnej odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty stopień przygotowania szpitala do procesu akredytacji.

Akredytacja szpitala – doradztwo

Najważniejszym etapem dla szpitala ubiegającego się o akredytację CMJ jest wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali. Wymagania standardów akredytacyjnych obejmują funkcjonowanie szpitala jako całości. Obejmują część medyczną, administracyjną i techniczną, co przysparza wielu trudności w ich interpretacji. Ponad 15% szpitali poddających się przeglądowi akredytacyjnemu otrzymuje ocenę poniżej 75% spełnienia standardów akredytacyjnych. To skutkuje odmową przyznania przez Ministra Zdrowia akredytacji. Proponujemy pomoc w przygotowaniu szpitala do procesu akredytacji CMJ oferując praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

W zależności od liczby łóżek i specyfiki szpitala przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego trwa 8 – 12 miesięcy. Na produkt ten składają się cztery etapy pozwalające na skuteczne przygotowanie szpitala do akredytacji CMJ.

Raport pomoże zidentyfikować braki w przygotowaniu szpitala do akredytacji oraz odpowie na pytanie, które standardy nie są w pełni spełnione. Tym samym nakieruje prace przygotowawcze na ich usunięcie, aby skutecznie przygotować szpital do przeglądu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości.

ETAPY WDROŻENIA AKREDYTACJI SZPITALA

1. Analiza wstępna funkcjonowania szpitala. Połączona z wstępną oceną spełnienia standardów akredytacyjnych.

Celem analizy wstępnej jest zbadanie stopnia formalizacji szpitala oraz pierwsza ocena funkcjonującego w szpitalu systemu jakości w stosunku do wymagań standardów akredytacyjnych.

2. Cykl szkoleń dla kadry zarządzającej oraz personelu biorącego udział w przygotowaniu do akredytacji szpitala.

Wspólny wysiłek i zaangażowanie zarządu i pracowników szpitala decyduje o sukcesie akredytacji CMJ. Proponujemy szkolenia dla kadry kierowniczej szpitala oraz zespołów i grup zadaniowych. Grup powołanych w procesie przygotowań do akredytacji szpitala z wymagań standardów akredytacyjnych oraz szkolenie z zakresu systemu raportowania zdarzeń niepożądanych w szpitalu.

3. Konsultacji w zakresie wdrożenia wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali.

  Konsultacje mają na celu interpretację standardów akredytacyjnych oraz dostosowanie szpitala do wymagań Programu Akredytacji Szpitali. Obejmuję pomoc w:
 • – opracowywaniu dokumentacji wynikającej z wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali;
 • – dostosowaniu dokumentacji medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej) do wymogów obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów akredytacyjnych;
 • – opracowaniu systemu wskaźników jakości oraz w powołaniu komitetów i zespołów wymaganych przez Program Akredytacji Szpitali;
 • – opracowaniu procedur, standardów i algorytmów postępowania medycznego w celu ujednolicenia zasad sprawowania opieki nad pacjentem;
 • – uporządkowaniu dokumentacji organizacyjnej szpitala (m.in. regulaminy, zasady obiegu i ochrony dokumentacji, procedury, instrukcje, standardy, wytyczne);
 • – uporządkowaniu procesu zarządzania zasobami ludzkimi, procesu zarządzania aparaturą medyczną, procesu zarządzania infrastrukturą, procesu zarządzania środowiskiem opieki, procesu zarządzania informacją i innych procesów pomocniczych funkcjonujących w szpitalu;
 • – implementacji opracowanej dokumentacji, przyjętych procedur i standardów;

4. Przegląd sprawdzający gotowość szpitala do wizytacji akredytacyjnej.

Przegląd ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wdrożonych standardów akredytacyjnych oraz gotowości szpitala poddania się ocenie wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości.

Akredytacja szpitala – szkolenie

Wymagania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali obejmują funkcjonowanie szpitala jako całości. Obejmuje część medyczną, administracyjną i techniczną. To wymaga dużego zaangażowania wszystkich pracowników szpitala w prace związane z przygotowaniem do procesu akredytacji CMJ. Szkolenie pomaga zapoznać zarząd i pracowników szpitala z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych. Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk na praktyczny aspekt poruszanych zagadnień.

Celem szkolenia jest interpretacja i omówienie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali. Dodatkowo szkolimy z podstawowych zagadnień związanych z przygotowaniem do procesu akredytacji.

PROGRAM SZKOLENIA AKREDYTACJI SZPITALA

 • – Założenia systemu akredytacji;
 • – Korzyści wynikające z akredytacji CMJ;
 • – Omówienie i interpretacja wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali, praktyczne rozwiązania;
 • – Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z przygotowaniem do akredytacji CMJ;
 • – Przebieg przeglądu akredytacyjnego szpitala;
 • – Panel dyskusyjny;

Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy szpitala zaangażowani w przygotowanie do akredytacji CMJ.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.