Opracowywanie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej

Wprowadzenie normatywów kancelaryjno-archiwalnych ułatwia zarządzanie dokumentacją zarówno na etapie jej wytwarzania jak i przechowywania.

Od sprawnego obiegu dokumentacji w każdej organizacji jest uzależnione jej dobre funkcjonowanie. O tym, żeby dokumenty przede wszystkim trafiały do odpowiednich komórek organizacyjnych, żeby były udzielane terminowo odpowiedzi, żeby zostały przyporządkowane do odpowiedniej kategorii pod względem jego ważności i wartości archiwalnej decydujecie Państwo tworząc odpowiednie instrukcje kancelaryjne, rzeczowy wykaz akt i określając odpowiednie kategorie archiwalne.

Do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania całego systemu obiegu dokumentacji w podmiocie niezbędne są trzy podstawowe normatywy:

– Instrukcja kancelaryjna,

– Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA),

– Instrukcja w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego/Składnicy Akt.

Nasza pomoc obejmuje:

– identyfikację systemu kancelaryjnego prowadzonego przez podmiot leczniczy

– projekt zarządzenia wprowadzającego instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt

– opracowanie projektu instrukcji kancelaryjnej

– opracowanie projektu jednolitego rzeczowego wykazu akt właściwego dla podmiotu leczniczego

– opracowanie projektu instrukcji archiwalnej

– pilotowanie procesu opiniowania/zatwierdzania normatywów kancelaryjno-archiwalnych przez właściwe miejscowo archiwum państwowe

Obowiązek sporządzania normatywów kancelaryjno-archiwalnych wynika z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania i stosowania zatwierdzania normatywów kancelaryjno-archiwalnych po ich zatwierdzeniu. Podmioty prywatne mogą wystąpić do archiwów państwowych o zaopiniowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Nasza Firma oferuje Państwu usługi z zakresu doradztwa, przeglądu, dostosowania istniejących normatywów do aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem specyfiki jednostki oraz tworzenie całkiem nowych dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej oferty produtków dla sektora ochrony zdrowia.

Adres
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP 9512199788
REGON 140708510
KRS 0000266179
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Dane osobowe zawarte w formularzu wyceny będą przetwarzane przez D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) Aleja Jana Pawła II 27 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na postawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Doradztwo i szkolenia z zakresu systemów zarządzania w ochronie zdrowia.